سفارشات

img
img
img
img
shape
shape
سابقه خرید
.SQL: SELECT `order`.idorder, `order`.order_idorder, `order`.proformainvflag, EtoF(pdate(DATE(`order`.`dateplaced`))) as `dateplaced`, TRIM(`customer`.`name`) as `cname`, CONCAT( '`order`.`dateplaced`, 'style=\"text-decoration: line-through;\"', '' ) ), `domain`.`css`, '>', IF(`lock`=0,'',' {{6}} '), '', EtoF(`order`.`idorder`), '', ' ', EtoF(pdate(DATE(`order`.`dateplaced`))), '', ' ', IFNULL(`orderstatus`.`name`,''), '', EtoF(FORMAT(`order`.`value`,0,'fa_IR')), '', ' ', TRIM(`customer`.`name`), '', '' ) as name, EtoF(FORMAT(`order`.`value`,0,'fa_IR')) as `value`, `ordertype`.`name` as `ordertypename`, `orderstatus`.`name` as `orderstatusname`, `orderstatus`.`idorderstatus` as `idorderstatus`, `order`.`barcode`, EtoF(FORMAT( (`order`.value - `order`.discount + `order`.othercharges + `order`.vat) ,0,'fa_IR')) as `total` FROM `order` LEFT JOIN `shop` ON `shop`.`idshop`=`order`.`shop_idshop` LEFT JOIN `domain` ON `domain`.`iddomain`=`shop`.`domain_iddomain` LEFT JOIN `customer` ON `customer`.`idcustomer` = `order`.`customer_idcustomer` LEFT JOIN `orderstatus` ON `orderstatus`.idorderstatus=`order`.`orderstatus_idorderstatus` LEFT JOIN `ordertype` ON `ordertype`.idordertype=`order`.`ordertype_idordertype` WHERE (`order`.`shop_idshop` IN (SELECT `US`.`shop_idshop` FROM `user_has_shop` `US` where `US`.`user_iduser`=)) and (`order`.`customer_idcustomer`=(select ExtractValue(`u`.`xml`,'//root/u/idcustomer') from `user` `u` where `u`.`iduser`= LIMIT 1)) ORDER BY `order`.`dateplaced` DESC LIMIT 0,20 Error:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')) and (`order`.`customer_idcustomer`=(select ExtractValue(`u`.`xml`,'' at line 60 iduser: _SESSION['iduser']:
سفارش تاریخ بارکد وضعیت نوع‌سفارش جمع کل
بالا